APA Citation

Xi nan min zu fang wen tu. (1952-). Xi nan min zu fang wen zhen ji. Columbia Digital Library Collections [Columbia University Libraries]. [Periodical]. Retrieved from https://dlc.library.columbia.edu/catalog/cul:vhhmgqnn1p