MLA Citation

Da Zhonghua Minguo ba nian Zaojun zhi shen wei. Between 1930 and 1939. Print. Anne S. Goodrich Collection, C.V. Starr East Asian Library, Columbia University. Columbia Digital Library Collections. 21 Feb 2020