APA Citation

(Between 1930 and 1939). Da Zhonghua Minguo er shi nian Zaojun zhi shen wei. Columbia Digital Library Collections [Columbia University Libraries]. [Print]. Retrieved from https://dlc.library.columbia.edu/catalog/ldpd:114268