Search

Search Results

Sefer naftali

81. Sefer naftali

Naftali Hirts, active 16th century
Sefer ʻevronot
Seter Eliyah raba

84. Seter Eliyah raba

Rabba, Eliyah ben Menaḥem
Shaʻar ha-shir

85. Shaʻar ha-shir

Shelomoh ben Yitsḥaḳ
Shem ha-gedolim

86. Shem ha-gedolim

Azulai, Hayyim Joseph David, 1724-1806
Shesh Kenafayim

87. Shesh Kenafayim

Bonfils, Immanuel ben Jacob, active 14th century
Sheṭarot u-pinḳase kehila...
Shibole ha-leḳeṭ

89. Shibole ha-leḳeṭ

Zidkiyahu figlio di Abraham, ha-Rofè, active 13th century
Sidur ha-Rashash

90. Sidur ha-Rashash

Sharabi, Shalom, 1720-1777
Sidur: ke-minhag Romah
Taḳanot: shel megorashe Ka...
Talmud (Megillah, Moʻed ḳa...
Tefilah la-neʻarim keshe-ni...

94. Tefilah la-neʻarim keshe-nikhnasinle-minyan

Lattes, Abraham ben Isaac, 1809-1875
Tefilah: le-shalom be-Eropah
Tefilot Nashim
Tefilot u-piyuṭim: le-ben ...
Tefilot: ʻal derekh ha-ḳab...
Tekhunat ha-olam u-binah le...