Search

Search Results

Seder ʻavodah: Ḳeṭʻa
Sefer Hizuk ha-emunah

82. Sefer Hizuk ha-emunah

Troki, Isaac ben Abraham, 1533-1594
Sefer Otsrot hayim: im haga...
Sefer Rashe tevot: ve-ʻalav...
Sefer ha-Shemaʻ le-Aristo

85. Sefer ha-Shemaʻ le-Aristo

Averroës, 1126-1198
Sefer ha-arukh

86. Sefer ha-arukh

Nathan ben Jehiel, of Rome, 1035-approximately 1110
Sefer ha-ḥinukh: yavoʾu bo...

87. Sefer ha-ḥinukh: yavoʾu bo ha-613 mitsṿot

Aaron, ha-Levi, of Barcelona, active 13th century-14th century
Sefer ha-nitsaḥon

88. Sefer ha-nitsaḥon

Muelhausen, Yom Tov Lipmann, active 14th century-15th century
Sefer ha-orah

89. Sefer ha-orah

Gikatilla, Joseph ben Abraham, 1248-
Sefer leḳeṭ ha-kolel

90. Sefer leḳeṭ ha-kolel

Hanau, Solomon Zalman ben Judah Loeb, ha-Kohen, 1687-1746
Sefer limud ḥeshbon
Sefer naftali

92. Sefer naftali

Naftali Hirts, active 16th century
Sefer ʻevronot
Seter Eliyah raba

95. Seter Eliyah raba

Rabba, Eliyah ben Menaḥem
Shaʻar ha-shir

96. Shaʻar ha-shir

Shelomoh ben Yitsḥaḳ
Shem ha-gedolim

97. Shem ha-gedolim

Azulai, Hayyim Joseph David, 1724-1806
Shesh Kenafayim

98. Shesh Kenafayim

Bonfils, Immanuel ben Jacob, active 14th century
Sheṭarot u-pinḳase kehila...
Shibole ha-leḳeṭ

100. Shibole ha-leḳeṭ

Zidkiyahu figlio di Abraham, ha-Rofè, active 13th century