Search

Search Results

Seder tekiʻat Shofar: ʻal d...

81. Seder tekiʻat Shofar: ʻal derekh ha-Kabalah

Norzi, Avi'ad Sar Shalom
Seder zakhor berit
Seder ʻavodah: Ḳeṭʻa
Sefer Hizuk ha-emunah

84. Sefer Hizuk ha-emunah

Troki, Isaac ben Abraham, 1533-1594
Sefer Otsrot hayim: im haga...
Sefer Rashe tevot: ve-ʻalav...
Sefer ha-Shemaʻ le-Aristo

87. Sefer ha-Shemaʻ le-Aristo

Averroës, 1126-1198
Sefer ha-arukh

88. Sefer ha-arukh

Nathan ben Jehiel, of Rome, 1035-approximately 1110
Sefer ha-nitsaḥon

89. Sefer ha-nitsaḥon

Muelhausen, Yom Tov Lipmann, active 14th century-15th century
Sefer ha-orah

90. Sefer ha-orah

Gikatilla, Joseph ben Abraham, 1248-
Sefer leḳeṭ ha-kolel

91. Sefer leḳeṭ ha-kolel

Hanau, Solomon Zalman ben Judah Loeb, ha-Kohen, 1687-1746
Sefer limud ḥeshbon
Sefer naftali

93. Sefer naftali

Naftali Hirts, active 16th century
Sefer ʻevronot
Selichot: van de 40 dagen d...
Seter Eliyah raba

97. Seter Eliyah raba

Rabba, Eliyah ben Menaḥem
Shavi shpiel: mahazeh la-pu...
Shaʻar ha-shir

99. Shaʻar ha-shir

Shelomoh ben Yitsḥaḳ
Shem ha-gedolim

100. Shem ha-gedolim

Azulai, Hayyim Joseph David, 1724-1806