Search

Search Results

Chinese Shadow Play

21. Chinese Shadow Play

Weng, Wango H. C.
Chinese Shadow Play

22. Chinese Shadow Play

Weng, Wango H. C.
Chinese Shadow Play

23. Chinese Shadow Play

Weng, Wango H. C.
Chinese Shadow Play (old ve...

24. Chinese Shadow Play (old version)

Weng, Wango H. C.
Chuang Ling (Taipei)

25. Chuang Ling (Taipei)

Weng, Wango H. C.
Expo '70

26. Expo '70

Weng, Wango H. C.
Free Reading for All

27. Free Reading for All

Weng, Wango H. C.
Hangchow, China's Garden City

28. Hangchow, China's Garden City

Weng, Wango H. C.
Hangchow, China's Garden City

29. Hangchow, China's Garden City

Weng, Wango H. C.
Hangchow, China's Garden City

30. Hangchow, China's Garden City

Weng, Wango H. C.
Hangchow, China's Garden City

31. Hangchow, China's Garden City

Weng, Wango H. C.
Introducing Chinese Painting

32. Introducing Chinese Painting

Weng, Wango H. C.
Kuan Yin

33. Kuan Yin

Weng, Wango H. C.
Laundry Man

34. Laundry Man

Weng, Wango H. C.
Nanking, the Southern Capital

35. Nanking, the Southern Capital

Weng, Wango H. C.
Painting the Chinese Figure

36. Painting the Chinese Figure

Weng, Wango H. C.
Painting the Chinese Figure

37. Painting the Chinese Figure

Weng, Wango H. C.
Painting the Chinese Landscape

38. Painting the Chinese Landscape

Weng, Wango H. C.
Peking, Marco Polo's Wonder

39. Peking, Marco Polo's Wonder

Weng, Wango H. C.
Peking, Marco Polo's Wonder

40. Peking, Marco Polo's Wonder

Weng, Wango H. C.